Biển Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp – 202b

Báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải