Biển Đường hầm – W.240

Để nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ