Biển Chỉ dẫn kiểu sơ đồ- 464

Biển chỉ dẫn kiểu sơ đồ biểu thị sơ đồ bố trí lối ra khỏi đường chính trong mối quan hệ với đường chính