Biển Cấm xe ô tô taxi – P.107b

Dùng để báo đường cấm xe ô tô taxi đi lại.