Biển Hết tất cả các lệnh cấm – DP.135

Dùng để báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực.