Biển Cấm xe ba bánh loại không có động cơ – P.111d

Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp,…