Biển Cấm rẽ trái và quay đầu xe – P.124c

Dùng để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu.