Biển Biển chỉ dẫn lối ra- 463a

Để báo hiệu phía trước có lối ra và số hiệu lối ra phải cắm biển, biển đặt trước lối ra ít nhất là 2,5km