Biển Cấm quay đầu xe – P.124a

Dùng để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ); chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe; biển không cấm rẽ trái.

Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo quy định.