Biển Cấm đỗ xe ngày chẵn – số P.131c

Dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn.