Biển Cấm dừng xe và đỗ xe – P.130

Dùng để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe.

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.