Biển Cấm rẽ phải và quay đầu xe – P.124d

Dùng để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu.