Biển Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường – P.127c

Dùng để quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường.