Biển Hết tốc độ tối đa cho phép – DP.134

Dùng để báo hết đoạn đường tốc độ tối đa.