Biển Tốc độ tối đa cho phép – P.127

Dùng để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy.

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.