Biển Cấm đỗ xe ngày lẻ – P.131b

Dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ.