Biển Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô tải – R.413k

Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô tải đi lại.