Biển Giao nhau với đường ưu tiên – 208

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.