Biển Vách núi nguy hiểm – W.223(a,b)

Để báo hiệu đường đi sát vách núi.