Biển chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải – 201b

Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên phải