Biển Đường bị hẹp cả hai bên – 203a

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên