Biển Giao nhau với đường hai chiều – W.234

Trên đường một chiều, để báo trước sắp đến vị trí giao nhau với đường hai chiều.