Biển Đi chậm – W.245a

Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.