Biển Đường bị hẹp về phía phải – 203c

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên phải