Biển Chú ý chướng ngại vật – W.246 (a,b,c)

Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo.