Biển Đoạn đường hay xảy ra tai nạn – W.244

Dùng để cảnh báo nguy hiểm đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý