Biển Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe- I.417

Ở các đường giao  nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển chỉ hướng  đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo thì dùng Biển chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe- I.417