Biển Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách- I.413c

Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách, để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành riêng cho ô tô khách.