Biển Chỉ dẫn bổ sung- 460

Biển lối ra phía trước tiếp theo bổ sung: Biển có 1 hàng chữ.