Biển kết thúc đường cao tốc- 450i

Chỉ dẫn điểm kết thúc đường cao tốc, bao gồm các thông tin về tên và ký hiệu đường