Biển lối vào đường cao tốc- 450e

Biển này đặt ở vị trí bắt đầu vào làn tăng tốc trên đường cao tốc.