Biển Đường cụt- I.405b

Để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Tùy theo lối rẽ vào đường cụt mà chọn kiểu biển cho phù hợp.  Biễn I.405b lối rẽ vào đường cụt phía bên trái. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt