Biển chỗ ngoặt nguy hiểm – W.201d

Có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải.