Biển Bắt đầu khu đông dân cư – R.420

Để báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu đông dân cư.