Biển Gió ngang – W.232

Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh gây nguy hiểm.