Biển Đường bị hẹp về phía trái – 203b

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên trái