Biển chỉ dẫn số lượng làn và hướng đi cho từng làn- S.G,11c

Để thông báo cho lái xe số làn và hướng đi của từng làn xe, đặt biển số S.G,11c; các biển này phải có số mũi tên bằng số lượng làn xe đi cùng hướng và phải chỉ dẫn số lượng làn xe của hướng đi sắp tới