kho bạc

Các cách nộp phạt vi phạm giao thông mà không cần phải đến Kho bạc Nhà Nước

Hướng dẫn 19/05/2023

Các cách nộp phạt vi phạm giao thông mà không cần phải đến Kho bạc Nhà Nước

Nộp trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt? Nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện? Nộp phạt bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào Kho bạc Nhà nước? Nộp phạt giao thông trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia?...