Biển Xe kéo rơ-moóc- I.443

Để báo hiệu xe có kéo moóc hoặc xe kéo xe, đặt biển số I.443 “Xe kéo rơ-moóc”. Biển số I.443 được đặt trên nóc cabin xe kéo