Biển Trạm kiểm tra tải trọng xe- I.427b

Dùng để chỉ dẫn nơi kiểm tra trọng tải xe