Biển Thuyết minh biển chính- S.509b

Trong trường hợp cần thiết, có thể đặt thêm biển số S.509b “Cấm đỗ xe” bên dưới biển số P.130, P.131 (a,b,c) để làm rõ thông tin. Các trường hợp khác có thể vận dụng cho phù hợp.