Biển Số hiệu lối ra- 463b

Để thông báo lối ra và số hiệu lối ra phía trước phải cắm biển số 463b (cách lối ra 2km)