Biển số Đường người đi bộ cắt ngang – W.224

Để báo trước sắp tới phần đường dành cho người đi bộ sang qua đường.