Biển Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ – W.243a

Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn