Biển Nơi đỗ xe- I.408

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe…