Biển Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp – P.132

Dùng để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.