Biển Lối vào đường cao tốc- 450a

Biến chỉ dẫn sơ đồ lối vào đường cao tốc: Biển số 450a – Biển mô tả sơ đồ lối vào đường cao tốc. Biển đặt cách lối vào tối thiểu bằng tầm nhìn một chiều của cấp đường trên đường xe đang chạy.