Biển Hướng tác dụng của biển- S.503a

Được đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều bên phải