Biển Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu- S.502

Để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước