Biển Kết thúc làn đường dành cho ô tô con – R.413j

Kết thúc làn đường làn đường dành cho xe ô tô con đi lại.